.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Δ.Υ.Ι.

Κανονισμός Σ.Δ.Υ.Ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δρομέων ΥγείαςΙεράπετρας , σύμφωνα με το Καταστατικό του , αποφάσισε την σύσταση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ

1. 0 εν λόγω κανονισμός θα ονομάζεται « Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου».

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το σωματείο διοικείται από7μελέςΔιοικητικό Συμβούλιο και 2 αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του κάθε 2 χρόνια σύμφωνα με το Καταστατικό του.

Οι αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται επίσης από το καταστατικό του συλλόγου

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του σωματείου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο, το καταστατικό του συλλόγου και τον εσωτερικό κανονισμό

Κάθε μέλος του συλλόγου έχει την υποχρέωση :

1. Να μη σχολιάζει αρνητικά ή επικριτικά αθλητές, στελέχη της διοίκησης, είτε εντός των αγωνιστικών χώρων είτε δημόσια.

2. Να συμπεριφέρεται κόσμια κατά την διάρκεια των αγώνων με σεβασμό στους συναθλητές - αντιπάλους και γενικά προς όλους τους συντελεστές των αγώνων.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Ειδικές Βραβεύσεις, κατόπιν έγκρισης τουΔ.Σ., απονέμονται σε:

'Όσους έχουν προσφέρει στο σύλλογο ως μέλη ή αθλητές

Όσους έχουν προσφέρει στον αθλητισμό

Το είδος των βραβείων αποφασίζεται κάθε χρόνο από το ΔΣ και σε καμία περίπτωση δεν είναι χρηματικό.

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΕΣ - ΤΙΜΩΡΙΕΣ

Στα καθήκοντα του Δ.Σ. περιλαμβάνεται η συνεργασία του με το Πειθαρχικά Συμβούλιο για τον χειρισμό και τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε παράπτωμα μέλους του συλλόγου ή του Δ.Σ. σύμφωνα πάντα και με τα οριζόμενα στο καταστατικό του συλλόγου.

Η υποβολή της καταγγελίας τυχόν παραπτώματος μέλους, πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως από τουλάχιστον 5 μέλη προς το ΔΣ, το οποίο υποχρεούται να συγκαλέσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο για να ασχοληθεί με την καταγγελία.

Πριν την επιβολή οποιασδήποτε ποινής ο εγκαλούμενος πρέπει να έχει κληθεί να υποβάλει, εντός ορισμένης προθεσμίας, σχετική απολογία. Η απολογία αυτή μπορεί να είναι και προφορική ενώπιον του Δ.Σ.

Ειδικότερα, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και μέλη του συλλόγου ποινή μπορεί να επιβληθεί για:

• Μη συμμόρφωση με το Καταστατικό και τον Κανονισμό του συλλόγου.

• Απρεπή συμπεριφορά.

• Έλλειψη σεβασμού προς συναθλητές, αντιπάλους, διοργανωτές αγώνων και προς το κοινό, υβριστικούς χαρακτηρισμούς και προσωπικές επιθέσεις - λεκτικές ή μη.

Ποινές:

• Προφορική παρατήρηση/επίπληξη.

• Έγγραφη παρατήρηση/επίπληξη.

• Ανάκληση της τυχόν Θέσης του στο Δ.Σ. ή της ιδιότητας ως μέλος του συλλόγου υποκείμενης στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης

• Απαγόρευση εισόδου στους χώρους εκδηλώσεων του συλλόγου μέχρι και 3 έτη.

• Ισόβιος αποκλεισμός εισόδου στους χώρους εκδηλώσεων του συλλόγου.

• Για μέλος τον Δ.Σ. πού διαχειρίζεται χρηματικά ποσά και από πρόθεση τα διαθέτει, για διαφορετικό από τον προβλεπόμενο σκοπό, εκτός των ανωτέρω ποινών, μπορούν να κινηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για να διωχθεί και να τιμωρηθεί, όπως ορίζει ο νόμος, με φυλάκιση ή κάθειρξη ανάλογα με το ύψος της κατάχρησης υπέρ του ιδίου ή τρίτου.

• Άλλη κατά περίπτωση ποινή που αποφασίζει το Δ.Σ. ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.

Κανονισμός εκδρομών και αγώνων

Τα άρθρα του κανονισμού αυτού αφορούν τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ιεράπετραςσε οργανωμένες μετακινήσεις με ή χωρίς διαμονή στα πλαίσια αγώνων δρόμου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ο κανονισμός έχει ως σκοπό την ισότιμη μεταχείριση των συμμετεχόντων και την διευκόλυνση του ΔΣ και των εκάστοτε αρχηγών της εκδρομής ως προς την ομαλή και εύρυθμη οργάνωση και διεξαγωγής της.Ο αρχηγός των εκδρομών ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση αλλά και την πραγματοποίηση της εκδρομής.

Άρθρο 1 : Δήλωση συμμετοχής

1. Προκειμένου για μονοήμερες εκδρομές εσωτερικού, τα μέλη δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην εκδρομή έως και δέκα μέρες πριν.

2. Προκειμένου για εκδρομές εσωτερικού ή και εξωτερικού με διανυκτέρευση, τα μέλη δηλώνουν τη συμμετοχή τους έως την προθεσμία δήλωσης που αναφέρεται στην ανακοίνωση της εκδρομής.

3. Ο αρχηγός της εκδρομής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπρόθεσμη δήλωση συμμετοχής, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο μέσο μετακίνησης ή όταν δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της διαμονής του αιτούντος.

4. Δεν γίνονται δεκτά σε ομαδική εγγραφή αγώνων ή σε εκδρομή μέλη που έχουν οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες προς το σύλλογο. Τα μέλη αυτά δικαιούνται ομαδική συμμετοχή και συμμετοχή σε εκδρομή, μόνο μετά την τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας.

Άρθρο 2: Πληρωμή κόστους συμμετοχής

1. Το κόστος συμμετοχής στην εκδρομή ανακοινώνεται από τον Έφορο του ΣΔΥΙ και αναλύεται ανά κατηγορία.

2. Είναι δυνατή η εξόφληση του κόστους της εκδρομής με προκαταβολή και ολική εξόφληση, εφόσον αυτό καθορίζεται από την προκήρυξη της δράσης.

3. Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής γίνεται με μετρητά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα ανακοινώνεται μαζί με την προκήρυξη της εκδρομής και το κόστος αυτής. Αν η πληρωμή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία κατάθεσης, όπως ακριβώς αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη ,διαφορετικά ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για την εκπρόθεσμη καταγραφή της εξόφλησης και τυχόν προβλήματα στην επικύρωση της συμμετοχής.

4. Εφόσον στο κόστος περιλαμβάνεται και το κόστος της ομαδικής συμμετοχής σε αγώνα, αυτό εξοφλείται οπωσδήποτε μαζί με την προκαταβολή.

Σε κάθε περίπτωση η ολική εξόφληση του κόστους συμμετοχής γίνεται το αργότερο 5 μέρες πριν την ημέρα της εκδρομής και όχι μετά.

Άρθρο 3: Πολιτική Ακυρώσεων συμμετοχής

1. Είναι δυνατή η ακύρωση συμμετοχής σε εκδρομή έως την ημέρα και ώρα που αυτό αναγράφεται στην προκήρυξη . Αν η εκδρομή οργανώνεται από ταξιδιωτικό γραφείο, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων του γραφείου.

Άρθρο 4: Επιστροφή του κόστους συμμετοχής.

1. Επιστροφή της συμμετοχής σε αγώνα δεν είναι δυνατή , εφόσον αυτή καταβλήθηκε σε τρίτους.

2. Επιστροφή προκαταβολής εκδρομής είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής.

3. Επιστροφή του υπολοίπου του κόστους εκτός της προκαταβολής είναι δυνατή εφόσον ο συμμετέχων γνωστοποιήσει την αδυναμία συμμετοχής του 15 ημέρες νωρίτερα για εκδρομές εξωτερικού και μια εβδομάδα νωρίτερα για εκδρομές εσωτερικού. Σε περίπτωση κρατήσεων σε ξενοδοχείο ισχύει η πολιτική επιστροφών που έχει συμφωνηθεί με το ξενοδοχείο.

Άρθρο 5: Πλήρωση θέσεων αναμονής συμμετοχής

1. Σε περίπτωση πλήρωσης του ορίου συμμετοχών, τηρείται λίστα αναμονής η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Οι συμμετοχές συμπληρώνονται από τη λίστα αναμονής.

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις συμμετεχόντων κατά την εκδρομή

1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να απευθύνονται στον Αρχηγό της Εκδρομής, για κάθε θέμα που αφορά α) την διαμονή τους, β) την ομαδική μετακίνηση, γ) την ομαδική διατροφή, δ) την συμμετοχή στον αγώνα εφόσον περιλαμβάνεται στην ομαδική συμμετοχή του ΣΔΥΙ. Προτρέπονται οι συμμετέχοντες να απευθύνονται στον αρχηγό της εκδρομής, για κάθε θέμα που αφορά εμπλοκή με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την αποφυγή επιπτώσεων.

Πολιτική δημοσιοποίησης σε ηλεκτρονικά μέσα

Άρθρο 1: Πολιτική δημοσιοποίησης σε ηλεκτρονικά μέσα

1. Στη σελίδα του facebook του Σωματείου δημοσιεύονται οι ομαδικές φωτογραφίες από τον διαχειριστή της σελίδας.

2. Τα μέλη που πήραν μέρος σε αγώνες και θέλουν να δημοσιευτεί η συμμετοχή τους οφείλουν να ειδοποιούν με προσωπικό μήνυμα στο facebook inbox ή και email όπου θα περιγράφουν με σαφήνεια τις διοργανωτικές λεπτομέρειες του αγώνα (ημερομηνία, απόσταση, μέρος και σχετικά) και τα ονόματα των μελών που εμφανίζονται στο φωτογραφικό υλικό. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ευκρινείς και σε υψηλή ανάλυση (τουλάχιστον 640x480 pixels).

Άρθρο 2: Κριτήρια δημοσιοποίησης σε ηλεκτρονικά μέσα

1. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να δημοσιευτεί η συμμετοχή μελών σε αγώνες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είναι:

I. Στη δήλωση συμμετοχής στον αγώνα να έχει γίνει εγγραφή του συμμετέχοντος μέλους όπου αναφέρεται σαφώς ο ΣΔΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ στο σχετικό πεδίο της ομάδας ή σωματείου με το οποίο εγγράφεται το μέλος.

II. Ομαδική φωτογράφιση με μπλούζα ή και σημαία του Σωματείου όπου διακρίνεται ευκρινώς το λογότυπο.

III. Ατομική φωτογράφιση απαραίτητα με την μπλούζα ή τη σημαία του Σωματείου όπου διακρίνεται ευκρινώς το λογότυπο. Ατομικές φωτογραφίες δημοσιεύονται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής σε αγώνα εξωτερικού και σε αγώνες εντός Ελλάδας που έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά όπως το Σπάρταθλον.

IV. Φωτογραφίες διακριθέντων μελών σε αγώνες δημοσιεύονται μόνο όταν υπάρχει παράλληλη φωτογράφιση με μπλούζα ή και σημαία του Σωματείου, όπου διακρίνεται ευκρινώς το λογότυπο.

V. Η επίσημη μπλούζα του συλλόγου είναι μία και ορίζεται από το Δ.Σ. Δεν επιτρέπεται να παραποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. Δεν αντιγράφεται, ούτε μπορεί να προστεθεί το λογότυπο σε μπλούζα μη εγκεκριμένη από το ΔΣ. Η διαφήμιση χορηγών και εταιρειών μπορεί να επιτραπεί σε συγκεκριμένους αγώνες και κατόπιν συνελεύσεως του Δ.Σ.. Η εμφάνιση του συλλόγου μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Ισχύς του παρόντος κανονισμού

1. Ο τροποποιημένος κανονισμός ισχύει από 15 Ιανουαρίου 2020.

2. Τροποποιήσεις του κανονισμού αυτού είναι δυνατές μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.


Τα Ιδρυτικά Μέλη του ΣΔΥΙ

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε